Korzyści faktoringu w przedsiębiorstwie

Korzyści faktoringu w przedsiębiorstwie

Faktoring staje się jedną z najpopularniejszych form finansowania bieżącej działalności przedsiębiorstw. Dzięki tej usłudze firma już nie musi czekać aż do terminu płatności na zapłatę od kontrahenta. Faktoring pozwala szybko i wygodnie zamienić należności zamrożone w fakturach na gotówkę, gdyż środki za sprzedaż towaru / usługi trafiają do wystawcy natychmiast po wystawieniu faktury. Faktoring to nie tylko poprawa płynności finansowej ale również szereg dodatkowych korzyści, o których piszemy w tym artykule.

Kto może skorzystać z faktoringu?

Usługi faktoringowe skierowane są do wszystkich przedsiębiorców, którzy bez względu na branże oraz skalę działalności:

 • rozliczają się bezgotówkowo z kontrahentami, którym wystawiają faktury z odroczonym terminem płatności,
 • chcą poprawić płynność finansową w firmie i zwiększyć stan gotówki,
 • doświadczają opóźnień ze strony odbiorców, co skutkuje powstawaniem zatorów płatniczych,
 • mają ograniczone możliwości uzyskania kredytu z banku,
 • zależy im na poprawie skuteczność odzyskiwania należności od kontrahentów.

Aby wystawiane faktury mogłyby być objęte usługą faktoringu, muszą być niewymagalne, bezsporne i wolne od obciążeń.

Jakie są korzyści faktoringu?

Większa dostępność finansowania

Faktoring jest wygodną usługą finansową, która charakteryzuje się łatwością uzyskania. Wynika to m. in. z braku wymogu posiadania przez przedsiębiorcę zabezpieczeń rzeczowych – w faktoringu najważniejszym zabezpieczeniem jest cesja należności. Jednocześnie faktoring cechuje się większą dostępnością. Poziom finansowania jest w przypadku faktoringu pochodną wielkości obrotów przedsiębiorstwa. Nawet jeśli sprzedaż w firmie dynamicznie rośnie lub występuje sezonowość, limit faktoringowy charakteryzuje się tym, że będzie nadążał za skalą biznesu i będzie dostępny w wysokości adekwatnej do wartości wystawianych faktur.

Trzeba mieć na uwadze, że w faktoringu nie są tak rygorystycznie wyliczane wskaźniki, charakterystyczne dla kredytów bankowych, m. in.: zdolność do spłaty zadłużenia, struktura majątku firmy, wskaźniki zadłużenia itp. W faktoringu liczy się w szczególności: wartość sprzedaży, stosowane terminy płatności i współpraca z odbiorcami (jakość wierzytelności, ryzyko kontrahentów). Poziom zysku, zdolność do spłaty zobowiązań oraz wartość zabezpieczeń nie mają (tak jak przy kredycie) bezpośredniego wpływu na zdolność faktoringową.

Poprawa płynności finansowej

Wyobraźmy sobie sytuację, w której przedsiębiorca wystawił swojemu odbiorcy fakturę z terminem płatności 60 dni. Odbiorca dodatkowo opóźnia się z zapłatą za fakturę o kolejny miesiąc. Taki przypadek zwłoki w zapłacie, niestety nie jest niczym wyjątkowym w polskiej rzeczywistości. Skutkiem tego jest ryzyko powstawania zatorów płatniczych w przedsiębiorstwie, a w skrajnym przypadku utrata płynności finansowej. Brzmi groźnie ale można temu skutecznie przeciwdziałać. Faktoring jest antidotum na takie sytuacje, gdyż pozwala natychmiast uwolnić gotówkę, która jest zamrożona w fakturach z odroczonym terminem płatności. Działa to w ten sposób, że firma, która sprzedaje towary / usługi, przekazuje faktury zaraz po ich wystawieniu do firmy faktoringowej, która wypłaca gotówkę od ręki. Przedsiębiorca od razu dysponuje gotówką i może ją przeznaczyć na dowolny cel np. realizację nowych zleceń czy nowe inwestycje. Ponadto firma faktoringowa monitoruje zapłatę od Odbiorcy i w razie opóźnienia przypomni się ws. uregulowania przeterminowanej należności. Faktoring zapewnia stabilność finansową przedsiębiorstwa jak również poprawia strukturę jego bilansu.

Dobry wizerunek wśród kontrahentów

Który przedsiębiorca nie chce być odbierany jako solidny płatnik i wiarygodny kontrahent? Budowanie pozytywnego wizerunku na rynku to żmudny i długotrwały proces ale wart wysiłku. Wiarygodny przedsiębiorca otrzymuje więcej zamówień, ma stałe grono lojalnych kontrahentów, może oferować swoje towary/usługi z wyższą marżą lub nabywać towary po lepszych cenach. Korzyści można by długo wymieniać. Ale jak to zrobić, żeby w firmie nie brakowało gotówki na terminowe regulowanie płatności? Ile razy słyszałeś tłumaczenie od kontrahenta: „opóźniam się z zapłatą, bo mi nie płacą”?

Usługa faktoringu, usprawnia proces zarządzania gotówką w firmie, przez co łatwiej planować wydatki. Dzięki temu zobowiązania w firmie płacone są zawsze na czas, a wolna gotówka pozwala kupować większe ilości materiałów, często w niższych cenach. Ponadto zapłata gotówkowa pozwala uzyskać dodatkowe rabaty u dostawców. To wszystko przekłada się na większą rentowność działalności, a co najważniejsze na kreowanie pozytywnego wizerunku zaufanego, solidnego przedsiębiorcy, który terminowo reguluje swoje zobowiązania.

Większa wygoda i bezpieczeństwo biznesu

Zawarcie umowy faktoringu skutkuje cesją należności na rzecz faktora, który staje się właścicielem faktur. W ramach usługi faktoringu, oprócz wypłaty środków dla przedsiębiorcy, faktor odpowiedzialny jest również za monitoring spłat należności przez odbiorców i pomaga w ewentualnej windykacji przeterminowanych należności. Jest to dla przedsiębiorcy wygodne rozwiązanie, szczególnie wtedy, gdy trzeba zwrócić się po zapłatę należnych środków do odbiorcy, z którym łączą firmę silne relacje biznesowe, a nawet osobiste. Kłopotliwe dla przedsiębiorcy staje się choćby wezwanie odbiorcy do zapłaty czy naliczanie odsetek za zwłokę, nie wspominając o podejmowaniu działań windykacyjnych wobec „zaprzyjaźnionego” odbiorcy. Faktor dobrze wypełnia tę rolę, gdyż nie łączą go z odbiorcą relacje osobiste, a ponadto leży w jego obowiązku (jako wierzyciela) odzyskanie przeterminowanej należności. Ponadto faktor zweryfikuje ryzyko współpracy z danym kontrahentem od strony jego standingu finansowego, moralności płatniczej czy ryzyka upadłości.

W przypadku nowych kontrahentów, z którymi przedsiębiorca nie miał wcześniej doświadczeń we współpracy lub w przypadku ekspansji na nowe rynki, warto skorzystać z usługi faktoringu pełnego, która chroni przed ryzykiem przewlekłej zwłoki czy upadłości kontrahenta. Taka kompleksowa analiza ryzyka współpracy z kontrahentem, połączona z ubezpieczeniem, daje przedsiębiorcy znacznie większe bezpieczeństwo prowadzonej działalności i poczucie świętego spokoju.

Silniejsza pozycja konkurencyjna

Faktoring pozwala zwiększyć skalę działalności oraz wzmacnia pozycję rynkową przedsiębiorstwa. Uwolnienie gotówki z faktur umożliwia przeznaczenie uzyskanych środków na nowe inwestycje w firmie, obsługę nowych zamówień czy też na szybszy rozwój sprzedaży. Ponadto przedsiębiorca może wydłużyć swoim odbiorcom terminy płatności faktur, gdyż gotówkę otrzymuje od razu po jej wystawieniu. Lepsze warunki płatności (dłuższe terminy) sprzyjają budowaniu mocniejszych więzi z odbiorcami, zwiększaniu poziomu zamówień i ułatwiają pozyskanie nowych kontrahentów. Często oferta dłuższego kredytu kupieckiego pozwala realizować sprzedaż z wyższą marżą, co poprawia zyskowność sprzedaży.

Korzystny wpływ faktoringu na finanse firmy

Kluczowym fundamentem zdrowych finansów przedsiębiorstwa jest utrzymanie płynności finansowej. Faktoring oprócz poprawy płynności finansowej pozwala zmienić podejście do skali i tempa rozwoju biznesu:

 • Zamiast oczekiwać na płatności od kontrahentów i zmagać się z zatorami płatniczymi, daje szansę na szybszy rozwój i umocnienie pozycji rynkowej.
 • Zapewnia przedsiębiorcom szybki i wygodny dostęp do gotówki.
 • Pozwala efektywnie planować wydatki.
 • Daje wybór dokonywania optymalnych płatności, a nie przymus zapłaty koniecznych zobowiązań.
 • Odciążą firmę od zmartwień „skąd wziąć gotówkę?”, a w to miejsce pozwala skupić się na rozwoju działalności i dystansowaniu konkurencji.
 • Zwiększa bezpieczeństwo prowadzonej działalności.

Decyzja o skorzystaniu z usługi faktoringu jest okazją na szybszy rozwój, który pozwoli zbudować trwałą przewagę konkurencyjną. Dlatego faktoring jest unikalnym rozwiązaniem i na dobre zagościł na polskim rynku finansowym.


NIP: 777 33 61 666 | REGON: 386077710 | KRS: 0000841745

Copyright © 2020 WFF.COM.PL