Informacja Wielkopolskiego Funduszu Faktoringowego sp. z o.o. wymagana Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U. UE L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej zwanego „Rozporządzeniem”).

Oświadczamy, że spółka, jako Administrator gromadzi i przetwarza Państwa dane osobowe. W działaniach tych opieramy się na przepisach Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych („RODO”) oraz na przepisach krajowych. Dokładamy wszelkich starań, aby chronić Państwa prywatność. W niniejszej Polityce prywatności Spółka zawarła niezbędne informacje na temat przysługujących Państwu praw ochrony prywatności oraz sposobu, w jaki zbiera, wykorzystuje i udostępnia dane osobowe.

Spółka stosuje właściwe środki, które mają zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych wykorzystując niezbędne zabezpieczenia organizacyjne i techniczne. W szczególności Spółka dokłada wszelkich starań aby zabezpieczać dane w sposób, który pozwala zapobiec ich przypadkowej utracie, nieuprawnionemu użyciu przez osoby nieupoważnione, uszkodzeniu lub bezprawnemu dostępowi do nich.

Spółka  zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej Polityki Prywatności w każdym czasie. Zmiana nastąpi przez opublikowanie nowej Polityki Prywatności na stronie internetowej www.wff.com.pl

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można skontaktować się pisząc na poniższy adres pocztowy Spółki, lub pod adresem e-mail: rodo@wff.com.pl.

Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wielkopolski Fundusz Faktoringowy Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie k/Poznania (62-069), ul. Pasjonatów 9b, NIP: 777 33 61 666 | REGON: 386077710 | KRS: 0000841745

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Spółka przetwarza Państwa dane osobowe w następujących celach:

– podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy ze Spółką, w tym badania zdolności kredytowej i analizy ryzyka (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
– wykonywania działalności faktoringowej oraz świadczenia innych usług w związku z realizacją umów zawartych ze Spółką lub w celu podjęcia określonych działań przed zawarciem umowy na życzenie klienta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
– wypełnienia obowiązków prawnych związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
– rozpatrywania reklamacji, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z zawartą umową lub w związku z jej nie zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 – spersonalizowanego marketingu, promocji produktów i usług oferowanych przez Spółkę i organizacji konkursów oraz innych działań w zakresie e-marketingu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
– podejmowania czynności w związku z przeciwdziałaniem nadużyciom i przestępstwom gospodarczym, co stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
– administracji wewnętrznej Spółki, w tym analizy portfela faktoringowego, statystyki i raportowania wewnętrznego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

Większość Państwa danych osobowych, którymi dysponujemy zostały nam przez Państwa przekazane lub zebrane przez nas w ramach dostarczania Państwu produktów lub usług. Jednocześnie zbieramy dane osobowe od stron trzecich, na przykład wówczas, gdy są nam one potrzebne do analizy ryzyka, zapobieżenia oszustwu lub w celach marketingowych.

Informacjach o odbiorcach danych osobowych

Dane osobowe mogą być udostępniane stronom trzecim, za Państwa zgodą, w celu zaproponowania Państwu produktów i usług, gdy nie jest to możliwe przez nas oraz w celu zrealizowania naszych prawnie uzasadnionych interesów lub wypełnienia zobowiązania prawnego.

To komu udostępniamy Państwa dane osobowe zależy od zakresu i rodzaju świadczonych Państwu usług / produktów oraz celów w jakich wykorzystujemy Państwa dane osobowe.

Dla większości produktów i usług Państwa dane osobowe są udostępniane:

– podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Spółki na podstawie umowy i wyłącznie zgodnie z poleceniami Spółki, pod warunkiem zachowania poufności, w szczególności pośrednikom w obszarze sprzedaży, firmom kurierskim i archiwizacyjnym, firmom doradczym i usługowym, kancelariom prawnym i windykacyjnym, dostawcom rozwiązań marketingowych i IT,
– podmiotom upoważnionym do dostępu do danych na podstawie przepisów prawa lub w związku z realizacja prawnie uzasadnionego celu Administratora tj. Komisja Nadzoru Finansowego, Generalny Inspektor Informacji Finansowej, Biuro Informacji Kredytowej S.A., podmioty pośredniczące w realizacji przelewów, Związek Banków Polskich, biura informacji gospodarczej, inne banki, instytucje kredytowe i płatnicze, uczestnicy systemów płatności, zakłady ubezpieczeń w tym ubezpieczyciele należności, Krajowy Rejestr Długów, wywiadownie gospodarcze, komornicy, sądy i inne instytucje ustawowo upoważnione do odbioru danych Użytkownika na podstawie odpowiednich przepisów prawa,

Jeśli będziemy prawnie do tego zobowiązani lub aby pomóc w dochodzeniu lub działaniach prewencyjnych oraz w celu ochrony bezpieczeństwa możemy również udostępnić Państwa dane osobowe właściwym organom państwa lub innym instytucjom regulacyjnym.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe

Okres, przez jaki przechowujemy Państwa dane osobowe zależy od dostarczanych Państwu produktów i usług,  jednak nigdy nie przechowujemy Państwa danych osobowych przez okres dłuższy niż to konieczne do realizacji naszych celów.

Spółka będzie przetwarzać dane osobowe:

– przetwarzane w związku z zawarciem i realizacją umowy – przez okres obowiązywania umowy, a następnie przez okres wynikający z przepisów prawa lub prawnie usprawiedliwionego interesu Spółki związanego z ustaleniem i dochodzeniem roszczeń lub obroną przed roszczeniami;
– przetwarzanie na podstawie przepisów prawa – przez czas określony w tych przepisach. Szczegółowe okresy przechowywania przewidziane są w przepisach prawa bankowego, przepisach podatkowych, prawa cywilnego, przepisach o rachunkowości, a także przepisach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
– przetwarzane w celach marketingowych – do czasu wniesienia sprzeciwu wobec tego rodzaju przetwarzania lub wypełnienia prawnie usprawiedliwionego interesu Spółki;
– przetwarzane na podstawie zgody – do czasu jej cofnięcia, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem

Automatyczne podejmowanie decyzji (w tym profilowanie)

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji. 

Prawa osób, których dane dotyczą:

Prawo dostępu do danych – podstawa prawna art. 15 RODO

Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz do informacji, takich jak cele przetwarzania, kategorie odnośnych danych osobowych czy informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców.

Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna art. 7 RODO

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Osoba, której dane dotyczą, jest o tym informowana, zanim wyrazi zgodę. Wycofanie zgody musi być równie łatwe jak jej wyrażenie.

Prawo do poprawiania danych – podstawa prawna art. 16 RODO

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Prawo do bycia zapomnianym (usunięcie danych) – podstawa prawna art. 17 RODO

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

– dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
– osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
– osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania; –
dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
– dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;
– dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

Prawo do ograniczenia przetwarzania – podstawa prawna art. 18 RODO

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

– osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych
;-przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
– Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

Prawo do przeniesienia danych – podstawa prawna art. 20 RODO

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu Administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli:

– przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b); oraz
– przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podstawa prawa art. 21 RODO

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W celu realizacji praw określonych, mogą Państwo skontaktować się z Administratorem pod adresem Wielkopolski Fundusz Faktoringowy Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie k/Poznania (62-069), ul. Pasjonatów 9b lub na adres e-mail: rodo@wff.com.pl .

Skontaktuj się

Zadzwoń do nas i zapytaj o formę wsparcia faktoringowego

+48 690 611 211

Nasze osiągnięcia

Zobacz jak działamy

Szybka decyzja

Obsługujemy płatności naszych klientów

Zadowoleni klienci

Z naszych usług korzysta wiele firm

10+ Doradców

Nasi doradcy są do Państwa dyspozycji

Zadaj pytanie

Preferujemy kontakt telefoniczny, skorzystaj z formularza po godzinach pracy.