Ewidencja księgowa faktoringu

Ewidencja księgowa faktoringu

Jak prawidłowo księgować poszczególne rodzaje faktoringu?

Faktoring jako forma finansowania bieżącej działalności przedsiębiorstwa zyskuje coraz większą popularność w Polsce. Przemawia za tym nie tylko duża elastyczność i dostępność tej usługi ale również istotny wpływ faktoringu na:

 • poprawę płynności finansowej przedsiębiorstwa,
 • możliwość zabezpieczenia się przed ryzykiem niewypłacalności kontrahentów,
 • ograniczenie kosztów związanych z administrowaniem należnościami.

Kluczową funkcją jaką spełnia usługa faktoringu jest usprawnienie obiegu / przepływu gotówki w firmie poprzez uwolnienie gotówki „zamrożonej” w fakturach z odroczonym terminem płatności.

Jak księgować faktoring? Jak księgować koszty faktoringu?
Jaki wpływ ma faktoring na strukturę bilansu?

Zasadniczo to zależy… od takich kwestii jak: rodzaj faktoringu czy to, którą stronę bilansu finansujemy faktoringiem – należności czy zobowiązania. Należy wskazać odmienny sposób księgowania w przypadku:
1. Finansowania należności, w ramach którego występują takie rodzaje faktoringu jak:
a) faktoring z regresem (zwany też inaczej: niepełnym, niewłaściwym, bez przejęcia ryzyka)
b) faktoring bez regresu (zwany też inaczej: pełnym, właściwym, z przejęciem ryzyka)
c) faktoring mieszany,

2. Finansowania zobowiązań – czyli faktoring odwrotny (dłużny).

Faktoring z regresem (niepełny) – księgowanie

W przypadku faktoringu z regresem należność do dnia jej zapłaty pozostaje w księgach rachunkowych przedsiębiorstwa. Faktorant nie może wcześniej wyksięgować należności z ksiąg rachunkowych, gdyż do dnia zapłaty występuje ryzyko niewypłacalności kontrahenta (odbiorcy). Umowa faktoringu jest umową nienazwaną (nie jest uregulowana w polskim prawie) i w związku z tym traktowana jest analogicznie jak umowa kredytu lub pożyczki. Po stronie pasywów w bilansie przedsiębiorcy (Faktoranta) pojawia się zatem zobowiązanie o charakterze kredytowym / pożyczkowym. w kwocie otrzymanego od firmy faktoringowej (Faktora) finansowania. Poziom finansowania odpowiada wysokości Zaliczki, tj. procentowej wartości faktury jaką Faktor wypłaca na rzecz Faktoranta.

Ewidencja księgowa usługi oraz kosztów faktoringu z regresem:

Założenia:

Dwóch odbiorców: „A” i „B”.

Zaliczka w wysokości 80% wartości brutto faktury.

Wynagrodzenie netto Faktora (prowizja i odsetki) w łącznej wysokości 1% wartości każdej faktury,

Przykład księgowania faktoringu z regresem:

 1. Sprzedaż towarów / usług do odbiorcy „A” – kwota brutto wierzytelności wynosi 12.300,00 zł (w tym VAT 2.300,00 zł),
 2. Sprzedaż towarów / usług do odbiorcy „B” – kwota brutto wierzytelności wynosi 6.150,00 zł (w tym VAT 1.150,00 zł),
 3. Zaliczka wypłacona przez Faktora z tytułu nabytych i sfinansowanych wierzytelności wynosi 14.760,00 zł (12.300,00 zł + 6.150,00 zł) x 80%,
 4. Faktor wystawia fakturę za świadczone usługi faktoringu na łączną kwotę netto 184,50 zł (12.300,00 zł + 6.150,00 zł) x 1%. Kwota wynagrodzenia netto zostaje powiększona o podatek VAT w wysokości 42,44 zł = 226,94 zł brutto,
 5. Odbiorca „A” dokonał w terminie zapłaty na rachunek Faktora w kwocie 12.300,00 zł,
 6. Odbiorca „B” nie dokonał zapłaty za sfinansowaną fakturę i Faktor po upływie okresu regresu zwrócił się do Faktoranta o zwrot wypłaconej gotówki (Zaliczki) w wysokości 4.920,00 zł (6.150,00 zł x 80%),
 7. Rozliczenie końcowe sfinansowanej faktury – Faktor wypłaca kwotę niefinansowaną faktury, którą pomniejsza o koszty świadczonej usługę faktoringu: 12.300,00 zł + 4.920,00 zł – 14.760,00 zł – 226,94 zł = 2.233,07 zł.

Schematy księgowe faktoringu z regresem:

Przychody ze sprzedaży

 
Wn Ma
10.000,00 1)
5.000,00 2)
  Rozrachunki z Odbiorcą „A”

 
  Wn Ma
1) 12.300,00 10.000,00 5)
  Rozrachunki z Odbiorcą „B”

  Wn Ma
2) 6.150,00
  Rozrachunki z tytułu VAT  
  Wn Ma
4)  42,44 2.300,00 1)
1.150,00 2)
  Rozrachunki z Faktorem z tyt. finansowania

 
  Wn Ma
5) 12.300,00 14.760,00 3)
6) 4.920,00  226,94 4)
 2.233,07 7)
  Rachunek bieżący

 
  Wn Ma  
3) 14.760,00 4.920,00 6)
7) 2.233,07
  Rozrachunki z tytułu VAT
  Wn Ma
4)  184,50

Faktoring bez regresu (pełny) – księgowanie

W przypadku gdy przedsiębiorca decyduje sią na zawarcie umowy faktoringu bez regresu, mamy do czynienia z traktowaniem faktury w sposób analogiczny jak sprzedaż wierzytelności. W faktoringu bez regresu Faktorant przenosi wszystkie prawa oraz ryzyko niewypłacalności kontrahenta (odbiorcy) na Faktora. Wskutek tego, w dacie przekazania Faktorowi wierzytelności, Faktorant powinien ją wyksięgować z ewidencji księgowej. W związku z tym, że faktoring pełny traktowany jest jako sprzedaż wierzytelności według art. 42 ust. 3 Ustawy o rachunkowości, więc gotówka jaką otrzymuje Faktorant powinna być zaliczona do przychodów finansowych. Operacja pojawia się tylko po stronie aktywów bilansu Faktoranta.
Można to ująć w następujący sposób:

Ewidencja księgowa usługi oraz kosztów faktoringu bez regresu:

Założenia:

Jeden odbiorca „A”,

Zaliczka w wysokości 100% wartości brutto faktury,

Wynagrodzenie netto Faktora (prowizja i odsetki) w łącznej wysokości 1% wartości każdej faktury,

Przykład księgowania faktoringu bez regresu:

 1. Sprzedaż towarów / usług do odbiorcy „A” – kwota brutto wierzytelności wynosi 12.300,00 zł (w tym VAT 2.300,00 zł),
 2. Sprzedaż wierzytelności do Faktora na podstawie Umowy Faktoringu bez regresu. Kwota brutto wierzytelności 300,00 zł,
 3. Zaksięgowanie kosztu sprzedanej Wierzytelności w wysokości 12.423,00 zł , na którą to kwotę składają się:
  1. wartość brutto wierzytelności 12.300,00 zł oraz
  2. wynagrodzenie Faktora w wysokości 123,00 zł,
 4. Wpływ środków na rachunek Faktoranta z tytułu sprzedaży wierzytelności – kwota 12.300,00 zł,
 5. Faktor wystawia fakturę za świadczone usługi faktoringu na łączną kwotę netto 123,00 zł (12.300,00 zł x 1%.) Kwota wynagrodzenia netto zostaje powiększona o podatek VAT w wysokości 28,29 zł = 151,29 zł brutto,
 6. Odbiorca dokonał zapłaty na rachunek Faktora w wysokości 12.300,00 zł,

Schematy księgowe faktoringu bez regresu:

Przychody ze sprzedaży

 
Wn Ma
10.000,00 1)
  Rozrachunki z Odbiorcą „A”

 
  Wn Ma
1) 12.300,00 10.000,00 3a)
  Rozrachunki z tytułu VAT

  Wn Ma  
5) 28,29 2.300,00 1)
  Rozrachunki z Faktorem z tyt. finansowania  
  Wn Ma
6) 12.300,00 12.300,00 4)
151,29 5)
  Rozrachunki z Faktorem z tyt. faktur

 
  Wn Ma
2) 12.300,00 12.300,00 6)
  Rachunek bieżący

 
  Wn Ma  
4) 12.300,00
Przychody finansowe  
Wn Ma  
12.300,00 2)
  Koszty finansowe

 
  Wn Ma  
3a) 12.300,00
3b) 123,00
  Rozliczenia międzyokresowe kosztów

 
  Wn Ma
5) 123,00 123,00 3b)

Powyższy przykład nie obejmuje wypłaty odszkodowania.

Faktoring mieszany – księgowanie

Faktoring mieszany to forma finansowania, która zawiera w sobie elementy faktoringu pełnego i niepełnego. W tym przypadku, poziom ryzyka niewypłacalności kontrahenta, które zostaje przeniesione na Faktora jest uregulowany kwotowo w umowie faktoringu. Za pozostałą część wierzytelności, przekraczającą limit ochrony ubezpieczeniowej odpowiada Faktorant. Faktoring mieszany stosuje się m.in. w przypadkach, w których limit ubezpieczenia należności obejmuje kwotę niższą niż wartość wierzytelności przedstawionych do sfinansowania. Oznacza to, że do określonej wartości limitu (objętego ochroną) stosuje się księgowania właściwe dla faktoringu pełnego, a powyżej te kwoty księgowania odpowiadają zasadom przypisanym do faktoringu niepełnego.

Faktoring odwrotny (dłużny) – księgowanie

W przypadku faktoringu odwrotnego umowę faktoringu z Faktorem podpisuje Faktorant, który jest jednocześnie Dłużnikiem. Umowa faktoringu odwrotnego polega na tym, że Faktorant przekazuje Faktorowi wierzytelności z tytułu nabytych od dostawcy towarów / usług. Zapłata za te wierzytelności jest dokonywana przez Faktora na rachunek dostawcy. W przypadku umowy faktoringu odwrotnego, Faktor finansuje zasadniczo 100% wartości faktury. Następnie, po upływie określonego w umowie faktoringu czasu (Terminu Spłaty) Faktorant dokonuje zapłaty na rzecz Faktora. Kwota do zapłaty przez Faktoranta na rzecz Faktora obejmuje wartość sfinansowanej wierzytelności oraz wynagrodzenie Faktora.

Księgowanie faktoringu odwrotnego w księgach rachunkowych Faktoranta polega na zaksięgowaniu zmiany wierzyciela (Faktor dokonując na rzecz dostawcy zapłaty 100% wartości faktury wchodzi w prawa wierzyciela).

Ewidencja księgowa usługi oraz kosztów faktoringu odwrotnego:

Założenia:

Jeden dostawca „A”,

Zapłata za wierzytelność przez Faktora w wysokości 100% wartości brutto faktury,

Wynagrodzenie netto Faktora (prowizja i odsetki) w łącznej wysokości 1% wartości każdej faktury,

Przykład księgowania faktoringu odwrotnego:

 1. Zakup towarów / usług od dostawcy „A” – kwota brutto wierzytelności wynosi 12.300,00 zł (w tym VAT 2.300,00 zł),
 2. Faktor zawiadamia Faktoranta o dokonaniu zapłaty za fakturę do Dostawcy, zgodnie z terminem płatności, w kwocie 12.300,00 zł,
 3. Faktor wystawia fakturę za świadczone usługi faktoringu na łączną kwotę netto 123,00 zł (12.300,00 zł x 1%.) Kwota wynagrodzenia netto zostaje powiększona o podatek VAT w wysokości 28,29 zł = 151,29 zł brutto,
 4. Faktorant reguluje zobowiązanie wobec Faktora z tytułu sfinansowanej faktury, w umówionym (odroczonym) Terminie spłaty,
 5. Faktorant reguluje zobowiązanie wobec Faktora za fakturę z tytułu świadczenia usługi faktoringu.

Schematy księgowe faktoringu odwrotnego:

  Materiały
  Wn Ma
1) 10.000,00
Rozrachunki z Dostawcą „A
Wn Ma
2) 12.300,00 12.300,00 1)
  Rozrachunki z tytułu VAT

  Wn Ma
1) 2.300,00
3) 28,29
  Rozrachunki z Faktorem z tyt. finansowania  
  Wn Ma  
4) 12.300,00 12.300,00 2)
5) 151,29 151,29 3)
  Koszty finansowe
  Wn Ma
3) 123,00
Rachunek bieżący  
Wn Ma  
12.300,00 4)
151,29 5)

Faktoring w walucie obcej – księgowanie

Zgodnie z prawem księgi rachunkowe przedsiębiorstw należy prowadzić w walucie polskiej. Operacje, które są dokonywane w walucie obcej można zapisywać po kursie:

 • faktycznie zastosowanym w dniu operacji, wynikającym z jej charakteru – w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań;
 • lub średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego dzień operacji – w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne zastosowanie kursu z dnia operacji, a także w przypadku pozostałych operacji.

Jeśli chodzi o wycenę faktury w walucie obcej, to do ustalenia jej wartości w polskich złotych należy przyjąć kurs średni NBP z dnia poprzedzającego jej wystawienie. Z kolei wpływ środków od Faktora w walucie obcej można zaksięgować po kursie faktycznie zastosowanym w dniu operacji.
W przypadku transakcji w walucie obcej powstają różnice kursowe, które trzeba uwzględnić w księgach rachunkowych. Te rozbieżności wynikają ze zmieniających się stale notowań kursów walut. Wskutek tego wartość faktury w dniu jej wystawienia będzie z pełnym prawdopodobieństwem inna niż jej wartość w dniu faktycznej zapłaty.
Faktorant powinien rozliczyć różnice kursowe zgodnie z metodą, jaką przyjął w swoim przedsiębiorstwie:

 • metoda bilansowa – w rachunku podatkowym uwzględnia się zarówno różnice kursowe zrealizowane (te, które powstają w momencie zapłacenia należności), jak i różnice kursowe niezrealizowane (te, które powstają przy wycenie bilansowej niezapłaconych zobowiązań);
 • metoda podatkowa – w rachunku podatkowym uwzględnia się tylko różnice kursowe zrealizowane.


NIP: 777 33 61 666 | REGON: 386077710 | KRS: 0000841745

Copyright © 2020 WFF.COM.PL