Co to jest faktoring? Na czym polega?

Co to jest faktoring? Na czym polega?

Faktoring co to takiego?

Faktoring to usługa finansowa, która polega na wykupie przez firmę faktoringową (Faktora) niewymagalnych wierzytelności przedsiębiorstwa (Faktoranta) z tytułu sprzedaży towarów / usług. Faktoring  jest wygodnym i szybkim sposobem pozyskania środków finansowych na bieżącą działalność gospodarczą. Jest to usługa skierowana do firm, które sprzedają towary / usługi z odroczonym terminem płatności. Faktor finansuje wierzytelności przedsiębiorstwa (Faktoranta), należne mu od odbiorców z tytułu dostaw towarów / usług oraz świadczy dodatkowe usługi (np. monitoruje terminy płatności czy przejmuje ryzyka niewypłacalności odbiorcy).  

Faktury przekazane do faktoringu powinny być: bezsporne, niewymagalne, pieniężne oraz nie obciążone prawami osób trzecich.

Faktoring w świetle prawa.

W polskim porządku prawnym Umowa faktoringu jest umowa nienazwaną. Zastosowanie do niej mają przede wszystkim przepisy dotyczące swobodnego przelewu wierzytelności (art. 509 k.c.):

Art. 509.

§ 1. Wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania.

§ 2. Wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki.

W prawie międzynarodowym, Umowa faktoringu uregulowana jest przez tzw. ‘konwencję ottawską’, która mówi o tym, że w ramach umowy faktoringu zawartej pomiędzy stronami (Faktorem i Faktorantem), Faktorant przelewa na rzecz Faktora należności z tytułu sprzedaży towarów / usług, a Faktor wykonuje co najmniej dwie z czterech czynności:

  1. finansuje należności;
  2. prowadzi sprawozdawczość i konta dłużników;
  3. monitoruje i egzekwuje płatności;
  4. przejmuje ryzyko wypłacalności odbiorcy.

Konwencja ottawska wskazuje na obowiązek informowania dłużnika / odbiorcy o przeniesieniu własności wierzytelności.

Jak widać faktoring to usługa kompleksowa, która oprócz szybkiego dostępu do gotówki, zapewnia przedsiębiorcy pakiet usług dodatkowych, które zwiększają bezpieczeństwo prowadzenia biznesu. Warto jednak podkreślić, że funkcja finansowa faktoringu jest dla przedsiębiorców szczególnie ważna. Rzadko spotyka się umowy faktoringu, w których klient korzystałby wyłącznie z pozostałych usług Faktora z wyłączeniem usługi finansowania wierzytelności.

Jak działa faktoring?

Przedsiębiorca (Faktorant) sprzedaje do swoich odbiorców towary / usługi i wystawia fakturę z
odroczonym terminem płatności, np. 60 dni

Faktorant przekazuje fakturę do firmy faktoringowej (Faktora) w celu uzyskania gotówki

Faktor wypłaca gotówkę za fakturę (tzw. Zaliczkę) na konto Faktoranta natychmiast po jej otrzymaniu. Zaliczka wynosi od 80% do 100% wartości faktury

Kontrahent (odbiorca) płaci za fakturę we wskazanym terminie płatności. Faktor monitoruje płatność od Odbiorcy.

Po otrzymaniu od odbiorcy zapłaty za fakturę, Faktor wypłaca klientowi pozostałą kwotę.

W praktyce faktoring pozwala błyskawicznie zamienić należności na gotówkę. Działa to tak, że Faktor wypłaca przedsiębiorcy (Faktorantowi) środki z tytułu wystawionych faktur, natychmiast po ich wystawieniu – nawet w dniu ich przekazania przez Faktoranta, a ponadto świadczy usługi związane z ewidencjonowaniem należności i monitorowaniem spłat od Odbiorców – Faktor pilnuje żeby kontrahenci zapłacili na czas. Jest to szczególnie ważne dla przedsiębiorstw, które udzielają swoim odbiorcom odroczonych terminów płatności, sięgających 60 dni, 90 dni, a nawet dłuższych. Zdarza się, że odbiorcy przeciągają te terminy, a przedsiębiorca odczuwa negatywne skutki opóźnień płatności. Istotą usługi faktoringu jest poprawa płynności finansowej przedsiębiorstwa, obniżenie ryzyka współpracy z Odbiorcami oraz ograniczenie kosztów monitorowania płatności za faktury. Dzięki temu klient może skupić się na rozwoju swojego biznesu, a co bardzo ważne zyskuje święty spokój w zakresie monitorowania płatności, gdyż to Faktor podejmuje działania mające na celu uzyskanie zapłaty od odbiorcy.

Faktoring w Polsce rozwija się bardzo dynamicznie. Wśród branż, które najchętniej korzystają z faktoringu należy wymienić: budowlaną, spożywczą, chemiczną, metalową, motoryzacyjną, transportową czy papierową / opakowaniową.


NIP: 777 33 61 666 | REGON: 386077710 | KRS: 0000841745

Copyright © 2020 WFF.COM.PL